آلبوم من ◂ سید کاظم نورمفیدی
بعیدگاه بندرلنگه آقایان دستغیب ، سید کاظم نورمفیدی ، مرحوم خلخالی و عمادی